Allmänna villkor

1.INLEDNING OCH TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) gäller för all rådgivning och övriga tjänster som Mod Advokater AB, org. nr. 559359-5209 (”Mod”, ”Vi”, ”Oss”) tillhandahåller dig i egenskap av klient (”Klient”, ”Ni/Du” ”Er”).

Vid anlitande av Oss anses Villkoren accepterade. Varje avvikelse från Villkoren måste skriftligen kommas överens mellan Er och Oss. Rättigheterna enligt Villkoren kan endast göras gällande mot Mod, och aldrig gentemot fysiska eller juridiska personer med direkt eller indirekt koppling till Mod.

2. VÅRA TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Med hjälp av Vår juridiska expertis vill Vi på Mod hjälpa Våra klienter att uppnå sina verksamhetsmål. Detta gör vi genom att i alla delar av ett ärende som Vi utför (oavsett om ärendet rör ett eller flera rättsområden, hanteras av en eller flera av Mods anlitade jurister och/eller advokater, faktureras genom en eller flera separata fakturor etc.) (nedan benämnt enskilt såsom ”Uppdrag” eller ”Uppdraget” och gemensamt ”Uppdragen”) bidra med sakkunskaper inom de juridiska områden Vi är verksamma inom.

Inför uppstart av varje nytt enskilt Uppdrag kommer Vi i samråd med Er normalt överens om omfattningen av samt vem eller vilka personer som ska arbeta i Uppdraget. Ett Uppdrags omfattning kan i samråd mellan Oss och Er ändras, såsom t.ex. utökning eller begränsning av ett Uppdraget, tillsättande av ytterligare kompetens från någon i Vårt team eller liknande. I syfte att utveckla den personliga relationen mellan Er samt Vår förståelse för er affärsverksamhet kommer Vi, så långt det är möjligt givet omständigheterna, alltid att vara en och samma advokat hos Oss som är klientansvarig (dvs. den person som från Mods sida har det övergripande ansvaret och som löpande kommer att leda Uppdraget och det team som arbetar inom Uppdraget).

Ett avtal om Uppdrag är ett avtal med Mod och inte med någon fysisk person som har anknytning till Mod. Mod accepterar ert Uppdrag som ett Uppdrag för Mod och inte för en enskild fysisk person. Detta gäller även om det är Er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Samtliga personer som arbetar för eller anlitas av Mod omfattas av dessa Villkor och dessa personer har således inte något individuellt ansvar gentemot Er, om inte annat följer av tvingande lag.

3. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED

Vid sidan av dessa Villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för Uppdraget. Mod är skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Vår främsta skyldighet enligt dessa regler är att visa lojalitet mot Er som klient. Vårt Uppdrag är att såsom oberoende rådgivare företräda och tillvarata Era intressen. De vägledande reglerna innefattar bland annat regler om tystnadsplikt, hantering av jäv och intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt, hantering av insiderinformation m.m. Samtliga delar av Villkoren som hänför sig till advokatetik ska därför tolkas i enlighet med gällande god advokatsed.

Utförlig information om de vägledande reglerna för god advokatsed återfinns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida, www.advokatsamfundet.se.

4.OMFATTNINGEN AV UPPDRAG

Ett Uppdrag anses endast föreligga när Vi uttryckligen har accepterat och påbörjat ett specifikt åtagande att utföra Uppdrag. I samband med sådan accept ska i normalfall Uppdragets omfattning och art presenteras. Oavsett detta kan dock ett Uppdrag komma att ändras (inskränkas, utvidgas eller dylikt) förutsatt att Vi och Ni gemensamt kommer överens om sådan ändring.

Varje enskilt Uppdrag utförs av Oss med utgångspunkten att det material och annan information som erhålls är såväl korrekt som fullständig för att Vi ska kunna utföra Uppdraget på bästa och mest ändamålsenliga sätt. Mod kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella förluster, felaktigheter eller dylikt föranlett av felaktig information eller material som har lämnats av Er som klient, eller i förekommande fall, av tredje man på Uppdrag av Er som klient. Den rådgivning Ni ges är anpassad till förhållandena i det enskilda Uppdraget. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat Uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades.

Mod är inte skyldiga att uppdatera information vid förändringar i rättsläget och bär heller inte något ansvar i relation till detta. Information i nyhetsbrev, artiklar, föreläsningar eller liknande material som endera presenteras i skriftlig eller rörlig form, digitalt eller fysiskt, är baserad på gällande rätt vid tillfället för framställningen. Sådana framställningar, vilka inte normalt omfattas av ett Uppdrag, får aldrig tolkas eller likställas med rådgivning som tillhandahålls i förhållande till Uppdrag.

Vår rådgivning i Uppdraget avser endast svensk rättstillämpning och lag och den omfattar aldrig lag eller rättstillämpning i någon annan jurisdiktion. I den mån Vi uttalar Oss om rättsregler eller rättstillämpning i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning och Ni kan inte förlita Er på detta utan egen efterforskning och kontroll.

5. SEKRETESS OCH KLIENTKONTROLL

Mod, våra anställda och eventuella uppdragstagare har tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed avseende det som anförtros inom ramen för advokatverksamheten eller som Mod i samband därmed får kännedom om. Detta innebär att Vi inte för någon utomstående kommer att röja någon omständighet som inte är offentlig om inte detta görs som ett led i utförandet av Vårt uppdrag för Er eller med Ert samtycke.

Mod är för vissa Uppdrag skyldiga att kontrollera Våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera Oss om arten av och syftet med ärendet innan Uppdraget påbörjas. Vi kan också vara skyldiga att i förekommande fall, efter att ett Uppdrag inletts, genomföra åtgärder enligt nedan. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och/eller annan person som för Er räkning är involverad i Uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över bolaget, liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till Oss och för detta ändamål kan Vi komma att inhämta information från allmänt tillgängliga externa källor. All information och dokumentation som Vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Vi att behålla. Om Ni inte lämnar den dokumentation som Vi begär kan Vi enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta Uppdraget.

Vi är vidare enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är Vi skyldiga att avböja eller frånträda Uppdraget.

Mod kan inte hållas ansvarigt för skada som Ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att Vi iakttagit de skyldigheter Vi har enligt lag och/eller såsom Vi har uppfattat åligger Oss.

6. INTRESSEKONFLIKT

Mod kan komma att vara förhindrade att företräda Er om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Trots att Vi genomför en kontroll om det föreligger intressekonflikter inför antagandet av nya Uppdrag kan det inträffa omständigheter som gör att Vi är förhindrade att företräda Er i ett pågående eller framtida Uppdrag. Vi förutsätter därför att Ni förser Oss med sådan information som kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

7. HANTERING AV HANDLINGAR

Mods akt- och dokumenthantering är digital. Dokument lagras som huvudregel endast elektroniskt. I de fall Mod tar emot en handling, vars fysiska exemplar inte har självständig betydelse, digitaliseras handlingen och därefter förstörs den fysiska handlingen. Vi kan därför inte i original återställa de handlingar som Vi erhållit, utan endast i form av digitala kopior. Originalhandlingar som måste bevaras fysiskt, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras enbart elektroniskt förvaras och arkiveras fysiskt.

När ett Uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer Vi att bevara (eller hos tredje man lagra) alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett Uppdrag, i elektronisk form, under den tid som Vi anser vara lämplig för den särskilda typen av Uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt lag eller god advokatsed.

8. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Mod är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med Uppdrag eller som på annat sätt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett Uppdrag, samt för tillhandahållandet av Våra tjänster i övrigt.

Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från offentliga register. Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörande av Uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan Uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att Vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Se vår integritetspolicy för detaljerad information om vår behandling av dina och andras personuppgifter.

Genom att anlita Mod, förmedla personuppgifter till oss och uppdra åt Oss att behandla personuppgifter inom ramen för våra Uppdrag bekräftar Ni att personuppgifterna ifråga är insamlade och överförda till Oss på ett korrekt och lagligt sätt samt med stöd av ett eller flera ändamål som inte är oförenligt med de ändamål som anges i dessa Villkor och i vår integritetspolicy.

9. KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Vi kommunicerar med Våra klienter och andra involverade parter bland annat via internet och e-post för att kunna tillhandahålla effektiva tjänster. Vi strävar alltid efter att hålla en mycket hög säkerhetsnivå och kommer att komma överens med Er om andra sätt att kommunicera om Ni så begär. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort e-postmeddelanden. Ni bör därför följa upp viktig e-post per telefon.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Vi genererar för Våra klienter tillhör Mod, men Ni har alltid rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som skapats av Oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Vi informerar inte om Ert Uppdrag för någon utomstående om Vi inte kommit överens om annat. Vi får således berätta om ett Uppdrag för Er på vår webbplats, i sociala medier eller i annan marknadsföring om Ni har gett ert medgivande.

10. SAMARBETEN MED ANDRA RÅDGIVARE

Mod har ett nätverk av andra rådgivare i Sverige och utomlands och hjälper Er gärna med att hitta och instruera andra rådgivare i särskilda frågor. Sådana andra rådgivare ska anses vara oberoende av Mod och Vi ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till Er.

Mod ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Om Vi på Ert uppdrag instruerar sådana andra rådgivare kan Vi bistå Er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som Ni ska betala för deras tjänster. Vi tar inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

Om Mod i ett Uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare har Vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som Vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt Er.

11. ARVODEN OCH KOSTNADER

Mod strävar alltid efter att tillhandahålla Er prisvärda juridiska tjänster till rimliga arvoden. Vi är alltid beredda att diskutera Våra arvoden för att så långt det är möjligt tillmötesgå och hitta skräddarsydda lösningar för Er som klient.

De arvoden vi debiterar överensstämmer med Advokatsamfundets regler och fastställs bland annat med hjälp av den tid som har lagts ned i respektive Uppdrag, den skicklighet och erfarenhet som Uppdraget har efterfrågat, de värden som Uppdraget rör, risker som Uppdraget innebär för Oss, tidshorisont för leverans av Uppdraget och uppnått resultat. På begäran av Er kommer Vi att vid uppstarten av ett Uppdrag förse Er med en uppskattning av Vårt arvode och, beroende på Uppdragets natur, avtala om eventuell budget eller annat arrangemang för arvodet.

Såsom allmän princip och huvudregel justerar Mod gällande arvoden årligen.

Utöver arvoden för nedlagt arbete debiterar Vi Er ersättning för utlägg. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, resekostnader, logi och liknande. Normalt betalar Mod begränsade utgifter för Er räkning såsom avgifter till myndigheter och debiterar dem i efterskott, men Vi förbehåller oss rätten att begära förskott för utgifter alternativt att direkt vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning.

Alla arvodesbelopp anges exklusive moms och liknande skatter, vilka kommer att debiteras enligt lag.

12. FAKTURERING

Mod fakturerar månadsvis, om Vi inte uttryckligen kommit överens om annat, för det arbete som nedlagts under den aktuella tidsperioden. Vi kan också tillhandahålla regelbunden aktuell information om upplupna arvoden.

Vi förbehåller Oss rätten att begära förskott innan Vi påbörjar vårt Uppdrag.

Om Ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av vårt arvode, har Ni trots detta ansvar för att Vårt arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till. Försäkringen ersätter oftast inte mervärdesskatt och har normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Dessutom understiger regelmässigt den timersättningen som kan komma att erhållas genom rättsskyddsförsäkringen det arvode som Vi kommer att debitera dig som klient.

Om annat inte avtalas förfaller Mods fakturor till betalning tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Vi kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalda belopp från förfallodagen till datum för betalning, i enlighet med räntelagen.

13. FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG OCH UPPDRAGETS UPPHÖRANDE

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett Uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, risk för att internationella sanktioner överträds, intressekonflikt, utebliven betalning av våra arvoden eller kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet oss och Er emellan inte längre föreligger. Om Vi frånträder Uppdraget måste Ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Vi utfört och för de kostnader Vi haft före frånträdandet.

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Oss genom att skriftligen begära att Vi frånträder Uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Vi utfört och för de kostnader Vi haft före det att Uppdraget avslutas.

Under alla omständigheter upphör Uppdraget när det fullgjorts i sin helhet.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

Om Vi inte avtalar något annat omfattar Vår rådgivning i ett specifikt Uppdrag inte Uppdragets skattekonsekvenser (om tillämpligt).

Vårt ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från Vår sida vid Uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om maximalt tio (10) miljoner svenska kronor, eller om arvodet i det aktuella ärendet understiger en (1) miljon svenska kronor, högst fem (5) miljoner svenska kronor. Vårt ansvar omfattar inte utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust.

Mods ansvar gentemot Er är begränsat till den skada Ni lider. Detta innebär bland annat att ansvaret ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Vi åtar Oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från Mod.

Om det inte är särskilt avtalat kommer Mod inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för Er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att Vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Ansvarsbegränsning som enligt dessa Villkor eller separat avtal med Er som gäller för Mod, gäller i alla avseenden även till förmån för och är ska tillämpas på personer (såsom advokater, jurister och annan administrativ personal) som arbetar för eller har arbetat för Mod.

Mod har för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar med välrenommerade försäkringsbolag.

Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt, ansvarar Mod alltid gentemot Er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

15. FÖRFARANDET VID KLAGOMÅL OCH KRAV MOT OSS

För Mod är det väldigt viktigt att Ni är nöjda med Våra tjänster och att de uppfyller Era förväntningar. Om Ni, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål ska Ni underrätta klientansvarig eller ärendeansvarig advokat så snart som möjligt. Vi kommer att utreda klagomål skyndsamt och försöka besvara de frågor som Ni kan ha.

Krav som har samband med rådgivning som någon inom Mod har lämnat ska framställas så snart som Ni har blivit medvetna om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv (12) månader efter det senare av:

den dag då den sista fakturan utställdes för det Uppdrag som kravet avser, och

den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er.

Om Ert krav mot Mod baseras på tredje mans eller myndighets krav mot Er ska Vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att Vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Vårt medgivande, ska Mod inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av Oss för något krav ska Ni, som villkor för Vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till Oss eller till Våra försäkringsgivare.

Klienter som är konsumenter har under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd, se LÄNK. Med “konsument” avses i detta sammanhang en fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Hänvändelse till Konsumenttvistnämnden ska ske skriftligen och inom ett (1) år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till Mod. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol. Om Ni inte har kontaktat Mod för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa ansökan.

16. ÄNDRINGAR

Dessa Villkor kan komma att ändras av Mod från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats, www.modadvokater.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de Uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på webbplats.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Mods Uppdrag och dessa Villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa Villkor eller någon fråga som rör Mods Uppdrag för Er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala.

Utan hinder av föregående stycke har Mod alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol, eller ansöka om betalningsföreläggande.