Rådgivning inom Immaterialrätt

Genom den snabba tekniska utvecklingen blir immaterialrätt allt mer relevant. Idéer, tekniska lösningar och varumärken, det vill säga det immateriella kapitalet, är ofta bland de största tillgångarna ett företag har. Immaterialrätt är viktig, då den uppmuntrar innovation och kreativitet. Den tillhandahåller ekonomiskt incitament att producera nya verk och uppfinningar. Den är också ofta en källa till tvister.

Vad betyder egentligen immateriella rättigheter?

I korthet kan immateriella rättigheter beskrivas som abstrakta tillgångar som man inte kan ta på – i motsats till materiella tillgångar som är fysiska ting. Immateriella rättigheter kan, om de används på ett korrekt sätt, skydda ert företags eller organisations idéer, kännetecken, uppfinningar eller liknande från bland annat illojal konkurrens. De immateriella rättigheterna kan delas upp i huvudsak fyra olika rättsområden: varumärkesrätt, mönsterrätt (även i dagligt tal kallat för design), upphovsrätt och patenträtt. Ibland brukar man också hänföra företagshemligheter och konfidentiell information till de immateriella rättigheter.

För samtliga fyra rättigheter, utom för upphovsrätt, krävs enligt huvudregeln att rättigheterna skyddas genom ansökan för att erhålla skydd. Ansökan görs till olika myndigheter beroende på vilken rättighet det är fråga om och i vilket land ni önskar skydda er i. Det krävs således åtgärder för att kunna åtnjuta ett skydd för sin rättighet.

Varför är det viktigt att skydda sina immateriella rättigheter?

För den som erhåller immaterialrättsligt skydd för en idé, ett kännetecken, uppfinning eller annat så gäller att rättighetshavaren får en tidsbegränsad ensamrätt till den tillgång som skyddas. Skyddet kan rättighetsinnehavaren ha mycket nytta av, t.ex. genom att ensam använda det i sin kommersiella verksamhet, skapa en tydlig identitet gentemot sina kunder eller de som man avser nå ut till, skydda sig mot illojal konkurrens och intrång m.m.

När det går oriktigt till

I dagens samhälle inträffar det ofta att immateriella rättigheter missbrukas genom att ett företag använder något annat företags rättigheter utan tillstånd. Då kan det till exempel uppstå tvist kring vem en rättighetsinnehavaren har givit tillåtelse att använda sitt kännetecken, sin idé, sin företagshemlighet eller liknande. Ett annan vanlig situation är att den som har fått rätt att använda någon annans immateriella rättighet gör det på fel sätt och därigenom orsakar rättighetsinnehavaren skada, t.ex. på dennes goda rykte. Även rena plagiat (piratkopiering) har blivit allt mer vanligt, där kunder luras köpa produkter i tron om att det är original som härstammar från rättighetsinnehavaren, men där de i själva verket kommer från en helt annan avsändare som illojalt och utan tillåtelse utger sig för att vara någon den inte är. Det totala värdet av vad piratkopiering omsätter årligen uppskattas vara runt 28 miljarder kronor, vilket motsvarar 2% av försäljningen av alla svensktillverkade varor.

Obehörig användning av företagets eller skaparens tillgångar är alltså vanligt. Det är här vi på Mod Advokater gärna hjälper till att det blir rätt från början med tydliga avtal, eller bistår med att se till att den obehöriga användningen upphör. Oavsett omfattning garanterar vi vårt fullständiga engagemang och stöd. Med 40 års sammanlagt erfarenhet är vi specialiserade på immaterialrätt.

Områden inom immaterialrätt

Varumärkesrätten avser att skydda ord, logotyper och andra särskiljande tecken. Det tilltänkta varumärket i fråga måste vara unik och gå att särskilja från konkurrenternas kännetecken, under vilket produkter eller tjänster marknadsförs.

Ett varumärkesskydd gäller enligt huvudregeln i 10 år och går därefter att förlänga med 10 år i taget – hur länge som helst.

Mönsterrätt, eller designskydd, skyddar det unika utseendet av en produkt, vare sig det är dess form, yta eller mönster. Det omfattar inte funktionen eller den bakomliggande idén bakom produkten, endast dess ornamentik. Skyddet kan gälla upp till 25 år.

Upphovsrätten skyddar litterära, konstnärliga och musikaliska verk, men även till ex-empel brukskonst, mjukvara och databaser. Denna rätt ger upphovspersonen exklusiva rättigheter, inte bara att producera och distribuera sitt verk, utan också rätten att modi-fiera det. Upphovsrätten fortsätter som huvudregel att gälla 70 år upphovspersonens död. Det speciella med upphovsrätt är att den uppkommer formlöst, den kan inte regi-streras utan det blir en bedömning i varje enskilt fall om något har blivit så originellt och individuellt särpräglat så att det har uppnått nivån för skydd. Ribban är låg så det mesta omfattas av upphovsrättsligt skydd – men ju mer originellt och särpräglat desto starkare skydd.

Ett patent ger skaparen en stark ensamrätt att tillverka, sälja eller använda en specifik uppfinning under en begränsad tid, max 20 år. För att patent ska beviljas krävs det att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd (dvs. den skiljer sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare) och den ska kunna tillgodogöras industriellt. Patent är nationella så man måste bestämma sig för i vilka länder man vill söka skydd i.

Särskilt om varumärkesrätt

När det kommer till företags och organisationers varumärkesrättigheter är vi särskilt insatta och kunniga kring. Varumärkesrätt är som tidigare nämnt en central del av immaterialrätten och syftar till att skydda det kännetecken som identifierar och särskiljer ett företags produkter eller tjänster från andra. Detta kan inkludera ord, logotyp, slogans, färger, tredimensionella figurer eller annan unik identifiering.

Ett starkt varumärkesskydd är avgörande för att förhindra obehörig användning, kopiering eller förväxling, vilket kan leda till ekonomiska förluster eller skada företagets rykte. Genom att förstå och tillämpa det skydd som varumärkesrätten ges kan företag eller andra organisationer effektivt skydda sina investeringar, stärka sin marknadsposition och bygga långsiktiga relationer med sina kunder.Ett starkt varumärke ger ett starkt och omfattande skydd – särskilt om det vårdas på ett bra sätt. Här behövs en tydlig varumärkesstrategi – vilket vi gärna bistår med att upprätta.

 

För det första har varumärken den unika egenskapen att fungera som en särskiljare från andra aktörers kännetecken. Detta gör att konsumenter kan särskilja ett företags erbjudanden från en annans. Vare sig det handlar om en logotyp, ett namn, en slogan eller någon annan form av tecken, ger varumärket företaget identitet på marknaden.

Genom registrering av ett varumärke får innehavaren exklusiva rättigheter att använda varumärket i samband med de varor eller tjänster det är registrerat för. Dessa rättigheter ger dig som företagare möjlighet att agera mot obehörig användning, kopiering eller förväxling av varumärket.

Det kan också vara värt att tillägga att varumärkesrättigheter kan överlåtas eller licen-sieras till andra parter, på ägarens initiativ. Här finns många fallgropar och lätt att göra fel. Vid överlåtelser och licensupplåtelser är korrekt dokumentation och hantering av transaktionen mycket viktig, vilket kan innebära komplikationer om det ska genomföras på egen hand. Här är det extra viktigt att ha tydliga avtal som reglerar de situationer som kan uppkomma. Vi hjälper mer än gärna till med att upprätta och förhandla fram sådana avtal så att båda parter vet vad som gäller (och är någotsånär nöjda med avta-let).