Rådgivning inom kommersiella avtal

Behöver du hjälp att granska eller upprätta kommersiella avtal? Då har du hittat helt rätt. Oavsett bransch, avtalets omfattning, er situation eller förkunskaper anpassar vi en lösning. Med 40 års sammanlagt kunskap i branschen tillhandahåller vi på Mod Advokater ett kvalitativt och brett utbud av tjänster inom avtalsrätt. Vi kan rättsområdets bitvis komplicerade natur och är erfarna i att tolka avtalen på ett korrekt sätt.

Tveka inte att höra av dig vid behov av vår expertis.

Vikten av välskrivna avtal

Kommersiella avtal innefattar de avtal som skrivs mellan två näringsidkare, det vill säga företag eller annan organisation. En privatperson som köper en vara eller tjänst av ett företag ingår istället i ett konsumentavtal. I affärslivet utgör avtal grunden för de flesta kommersiella relationer. De utgör inte bara en juridisk ram, utan definierar också företagens förväntningar och åtaganden.

Ett välskrivet avtal minimerar risken för missförstånd, tvister och oväntade ekonomiska förluster. Ett otydligt sådant ger upphov till olika tolkningar hos parterna, vilket kan skapa tvister i fråga om kostnader eller avtalade åtaganden. Mod Advokater har den expertis och erfarenhet som krävs för att skapa tydliga och kvalitativa avtal, anpassade efter dina behov.

Avtalstyper

Här har vi sammanfattat viktiga delar inom kommersiella avtal. Grupperingarna av de olika typerna av avtal är generaliserade och finns endast till för att du som kund ska få en överblicksbild.

Aktieägaravtal

Avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag som bestämmer rättigheter, skyldigheter och begränsningar för aktieägarna. I sådana avtal kan man ofta hitta detaljer om hur vinsten ska fördelas, hur beslutsprocesserna inom bolaget ska fungera, hur man hanterar tvister mellan aktieägare, samt regler kring utträde eller inträde av nya aktieägare.

Franchise-, distribution- och agentavtal

Detta är avtal som på olika sätt ger annan part rätt att använda ditt varumärke, sälja vidare dina produkter eller tjänster eller förhandla med andra aktörer å era vägnar. Den viktigaste skillnaden mellan franchiseavtal och distributionsavtal är att du i ett franschiseförhållande ger franchisegivaren franchisetagaren rätt att bedriva en verksamhet enligt ett bestämt koncept, oftast gäller detta användning av givarens varumärke. McDonald’s, 7-Eleven och Polarn och Pyret är exempel på franchiseföretag. I ett distributionsavtal reglerar du istället distributörens sätt att självständigt sälja vidare dina produkter eller tjänster under vissa villkor.

Andra typer av samarbetsavtal

Denna typ av avtal tecknas mellan två eller flera parter som vill samarbeta inom ett visst område eller på ett specifikt projekt. I samarbetsavtalet klargörs varje parts roll och ansvar, hur länge samarbetet ska pågå, vilka resurser och bidrag varje part ska tillhandahålla, hur immateriella rättigheter ska hanteras, samt under vilka villkor samarbetet kan avslutas.

Leveransavtal

Dessa avtal reglerar villkor för leverans av varor eller tjänster från en part till en annan. Fundamentalt för många affärsrelationer.

Inköps- och tillverkningsavtal

Sådana avtal är vanliga i branscher där företag köper in material eller halvfabrikat för vidare bearbetning eller försäljning. Inköpen kan också röra mjukvara eller annan abstrakt tillgång som inte går att ta på.

Även känt som ett konfidentialitetsavtal eller NDA (Non-Disclosure Agreement). Ett sekretessavtal är ett juridiskt avtal mellan minst två parter som anger att viss information som delas mellan parterna (till exempel affärsplaner eller tekniska specifikationer) ska hållas konfidentiell och inte delas vidare. Sekretessavtal är vanliga i många affärsförhållanden, särskilt vid fall när en hemlig idé eller annan immateriell rättighet som ännu inte är offentlig ska delas, eller när företag överväger partnerskap och behöver dela känslig information med varandra.

 

Ett licensavtal är ett avtal där en part (licensgivaren) ger en annan part (licenstagaren) rätten att använda, kopiera eller distribuera specifika immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, upphovsrätter, eller programvara, under vissa förutsättningar och i enlighet med angivna restriktioner.
Ett överlåtelseavtal är ett avtal mellan två parter där en part (överlåtaren) överför äganderätten eller vissa rättigheter till en annan part (mottagaren). Det kan gälla olika typer av tillgångar eller rättigheter, såsom fastigheter, immateriell tillgång (immateriella rättigheter), avtalsrättigheter eller andra ekonomiska intressen.

Anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och en anställd som fastställer villkoret för den anställdes anställning.

Ett konsultavtal är en juridisk överenskommelse mellan en klient och en konsult eller ett konsultföretag. Det används när klienten behöver tjänster eller expertis på en tillfällig basis. Konsulten kan vara en oberoende entreprenör eller en anställd hos ett konsultföretag.

 

I dagens digitala företagsvärld är IT-avtal mycket vanliga, eftersom de bland annat behandlar programvarulicenser, IT-tjänster såsom support eller underhåll och systemintegration.

Vad kan du förvänta dig?

Genom att investera tid och resurser i välskrivna avtal kan organisationen eller företaget undvika dyra tvister och missförstånd. Med erfarenhet och expertis på området erbjuder vi noggrann granskning, upprättning och rådgivning inom kommersiella avtal. Vi är redo att hjälpa dig vid enstaka tillfällen eller kontinuerligt under längre tid.

Kontakta oss för en konsultation!