DATSKYDDSOMBUD (DSO/DPO)

Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombuds främsta uppgift är att säkerställa dataskyddsförordningens (GDPR:s) efterlevnad. Uppdraget kan delas upp i sex huvuduppgifter:

  • Informera och ge råd avseende skyldigheterna i GDPR
  • Övervaka efterlevnaden av GDPR samt företagets/organisationens strategi för skydd av personuppgifter
  • Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan tillsynsmyndighet i ärenden som rör GDPR
  • Fungera som en kontaktpunkt för IMY och samråda med IMY i frågor som rör personuppgiftsbehandling
  • Ge råd vad gäller konsekvens- och riskbedömningar
  • Säkerställa incidenthanteringen med avseende på behandling och rapportering vid dataintrång och felaktig hantering av personuppgifter

Vill du veta mer om vår tjänst? Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för just er!

Ja, i vissa specifika situationer måste man det:

—> Om företaget/organisationen är en offentlig myndighet eller offentligt organ.

—> Om företaget/organisationen vilkas kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade (de personer vilkas personuppgifter behandlas av organisationen) i stor omfattning.

—> Om företaget/organisationen vilkas kärnverksamhet består av behandling av känsliga person-uppgifter (till exempel uppgifter om hälsa eller politisk övertygelse) i stor om-fattning, eller personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträ-delser.

Ja – det kan man. Men vi rekommenderar att utse en extern part som dataskyddsombud eftersom det annars är vanligt att det kan uppstå intressekonflikter, vara betungande rent arbetsbelastningsmässigt eller vara svårt att bibehålla ett helikopterperspektiv över hela verksamheten.

Ja, verkligen. Det kan vara ett bra och mycket effektivt sätt för ett företag eller en organisations att försäkra sig om att man har någon som kan bistå med struktur, riskbedömningar och ordning i arbetet med personuppgifter.